Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Melville-Knox Foundation

Stichting Melville-Knox Foundation is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vinden privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Contactgegevens

Bestuur Stichting Melville-Knox Foundation, Busken Huetlaan 37, 3842CR Harderwijk
E-mail: secretariaat@melvilleknoxfoundation.nl

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer (bij donaties en/of machtigingen)
 • ‘Rol’ (bijv. particulier, ondernemer, kerk, vrijwilliger, eenmalige/periodieke donateur etc.)

In specifieke situaties worden (bijzondere) persoonsgegevens gevraagd. In deze situatie wordt u geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Wij krijgen geen persoonsgegevens van andere organisaties.

2. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Als u donateur wilt worden, bijvoorbeeld via een automatische incasso.
 • Als wij een analyse willen maken van onze donateur- en sponsorgegevens.
 • Om u te informeren over ons werk door het digitale nieuwsbrieven. Soms vragen wij hierbij ook om financiële steun.
 • Als wij u willen uitnodigen voor activiteiten en/of evenementen.
 • Als u zich als vrijwilliger wilt inzetten.
 • Als wij u benaderen als kerk, school of vereniging voor voorlichting en/of financiële steun.

Deze verwerkingen gebeuren op basis van de grondslag overeenkomst of toestemming.

Om bovenstaand(e) doel(en) voor u te realiseren is het nodig dat u, afhankelijk van het doel, bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze hebt gegeven en daarmee verenigbare doelen.

3. Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

In de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald hoelang wij uw persoonsgegevens mogen bewaren. De zogenaamde wettelijke bewaartermijnen. Wij houden ons aan deze termijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

4. Wie krijgt de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, anders dan wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor u uw gegevens beschikbaar stelde. Denk daarbij aan de beheerder van de website. Met deze partijen hebben wij een getekende verwerkersovereenkomst.

5. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Daarbij kunt u denken aan een beveiligd CRM-systeem en het toekennen van verschillende autorisaties op basis van iemands functie. Op deze manier zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens alleen zichtbaar zijn voor medewerkers/vrijwilligers die hiervoor bevoegd zijn.

6. Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen?

U kunt op ieder moment aan ons vragen welke gegevens wij van u hebben, deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt ook uw gegeven toestemming intrekken. Dat is uw recht. In de AVG staat omschreven dat u ook nog andere rechten heeft. Hierover kunt u meer lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u gebruik wilt maken van één van deze rechten, dan kunt u contact opnemen met de Coördinator Privacy. De Coördinator Privacy is te bereiken via secretariaat@melvilleknoxfoundation.nl. U hebt ook het recht om, bij schending van privacy-rechten, rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

“Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.”

Spreuken 22 : 6 (SV)